Nynorsk WordPress held fylgje

Nynorskutgåva av WordPress held fylgje med utviklingstakten i WordPress. Versjon 3.4 blir neste utgåva av WordPress, og den nynorske omsetjinga er komplett so langt, slik at det skulle gå temmeleg greitt å få ut neste utgåva på nynorsk frå start. Dette er fordi eg har brukt ein del fritid på prosjektet. Eg tek sjølvsagt gjerne imot hjelp.

– Eivind Ø.

6 tankar om “Nynorsk WordPress held fylgje

 1. For å få fleire med hadde det vore ein fordel å skriva noko om korleis ein kan bidra. Frå WordPress si side er det ikkje særleg tilgjengeleg. Eg føreslår at du flyttar omsetjinga over på https://www.transifex.net/ sidan det ikkje ser ut til at WordPress sentralt har noko enkelt grensesnitt for omsetjing.

  Mediebruket i Førde er no ganske tunge brukarar av WordPress, men me fekk nettopp ein installasjon på bokmål fordi dei tykkjer den nynorske omsetjinga er for «konservativ». Dei viste til «utseende» versus «bunad» som dei tykte var alt for tungt. Eg er på ingen måte einig, men meinar vel at «drakt» kanskje er betre.

  Uansett vil det vera bra å komma i kontakt med dei slik at den nynorsken me har iallfall blir brukt, om så Mediebruket må prøva seg med litt «nyord» eller WordPress-nynorsken «moderniserast» litt.

 2. Hei Guttorm! Det er sant at eg godt kunne laga til eit eige innlegg for framgangsmåten for å bli med å omsetja, det er ikkje vanskeleg. Fort sagt her:

  1. Bli medlem på wordpress.org (og gjerne wordpress.com òg).
  2. Gå inn på wppolyglots.wordpress.com, spør om å få bli med i nynorsk-laget.
  3. Logg på translate.wordpress.org med wordpress.org-brukarnamnet.
  4. Omset.

  Eg har ikkje spesielt lyst til å spreie omsetjinga utover på fleire plattformar, merkar eg. Men viss mediebruket meiner det er bryet verdt å gafle nynorsk-omsetjinga, og plent vil ha «utseende» i staden for «bunad», står det dei fritt å gafle i veg og leggje ut omsetjinga på kva platform dei ynskjer. Men eg kjem ikkje til å hjelpe til. Elles kan dei bli med på omsetjingslaget som alt finst, og drøfte kva som er best omsetjing. Det skal eg vera med på.

 3. Hei Eivind.

  Det er svært prisverdig at du har teke på deg å omsetje WordPress til nynorsk. Det skal du ha all mogleg honnør for.

  Når det gjeld kva språkversjon Mediebruket installerer i kvart enkelt tilfelle, så let vi vanlegvis kunden velje. Om vi heretter får tilbakemeldingar på at det er ord i nynorskutgåva kunden ikkje forstår, vil vi gjerne vere med og drøfte og foreslå alternative oversetjingar. For vår del er det aller viktigast at kunden får til å bruke verktøyet, og at dei forstår alle orda. Vi noterer oss derfor at de er opne for innspel, og takkar for det.

  For ordens skuld: I ein nynorskversjon ønskjer heller ikkje vi å ha t.d. «Utseende». Men om kunden ikkje forstår intuitivt kva som ligg i «Bunad», og tykkjer det er lettare å bruke bokmålsversjonen, så er vi pragmatiske i forhold til det. Eg har ikkje på ståande fot eit betre framlegg til omsetjing.

  Underteikna har mest erfaring med Firda- og NRK-nynorsken, og brukar i all hovedsak den. (Firda sitt avisarkiv dannar forresten grunnlaget for Microsoft si semantiske tolking av korleis nynorsk blir brukt i det daglege. Då eg jobba i Firda sende vi heile det digitale arkivet til Seattle.)

 4. Takk for innspel, Arild. Eg kan godt tilstå at eg bles ut litt luft i svaret mitt til Guttorm, og eg orsakar viss eg skapte dårleg stemning. Eg trur me er ferdige med det no, og kan gå framover:

  Det er viktig at nynorskbrukarane kjem med konstruktive tilbakemeldingar på korleis nynorskomsetjinga fungerer, td. i form av å gje konkrete framlegg til endringar, gjera omsetjarane merksame på direkte feil, eller endå betre: bidra reint praktisk i omsetjingsarbeidet, jfr. framgangsmåten over.

  I alle tilfelle er det faktisk råd å få til endringar, så lenge dei er praktisk gjennomførlege og gjev ei betre nynorskutgåve (her må me bruke skjøn, sjølvsagt). Det er dette som er fordelen med fri programvare: Vil me ha endringar, kan me gjera noko for å få det. Eg er takksam for konkrete innspel her på nn.wordpress.org, og skal absolutt tenkje på «drakt» som mogleg ord for «bunad».

Legg att eit svar