Språkvask på neste WordPress-utgåve og litt om bunader

WordPress 3.5 er den neste utgåva som kjem. Nynorskutgåva er allereie ferdig omsett, og i desse dagar driv me litt språkvask. Det finst nokre inkonsekvensar i den nynorske WordPress-utgåva som er ute no (3.4.2), mellom anna litt veksling mellom tilbake og attende, samt nokre forvirrande omgrep om toppbilete – det vil seia dei bileta du kan leggja bak tittelen heilt øvst på bloggen din. Me har ordna mesteparten av dette no, men set sjølvsagt pris på tilbakemeldingar.

Mellom anna har det vore litt ordskifte her på nn.wordpress.org om me skulle hatt drakt i staden for bunad. Ein bunad/ei drakt (engelsk: theme) er rett og slett utsjånaden og utforminga til bloggen eller nettstaden din. Det finst eit stort tal ulike bunader, og dei fleste går an å tilpasse slik at du får eit eige visuelt uttrykk på nettsida di. Men kva er det beste nynorske ordet? Til no er bunad brukt konsekvent, og det er i tråd med det litt tilårskomne ordet bladbunad (for layout). Samanlikninga med «noko du kler på deg» er i alle fall ganske nærliggande, fordi innhaldet på bloggen din er det same sjølv om du bruker ulike bunader for å visa det fram.

Det er fint med gjennomtenkte innspel til dette spørsmålet, fordi det er eit ganske stort arbeid å endra bunad til eit anna ord. Difor er det greitt å ha eit godt grunnlag for evt. å gjera ei slik endring. Me endrar gjerne ordbruk om det kjem fram gode argument. Fram til dess kjem bunad til å vera i bruk.

6 tankar om “Språkvask på neste WordPress-utgåve og litt om bunader

  1. Eg synest bunad er stas, og litt stas må ein ha. Drakt er fint òg, men kvifor endra når bunad fungerer?

    Eit anna spørsmål: Finst det gode kalendrar på nynorsk, eg har ikkje funne nokon enno?

  2. Då bruker me bunad frametter òg 🙂

    Når det gjeld kalender, er eg like klok som deg. Eg har ingen spesielt gode framlegg – eg går ut frå du tenkjer på kalendrar til bruk i WordPress. Viss du finn ein brukbar på engelsk, er det sikkert mogleg å omsetja han. Nokon gode svar utover det har eg diverre ikkje. Takk for innspel!

  3. Oppsann! Grunna sløvskap frå omsetjaren har eg ikkje sett at 3.5 var klar. Eg byggjer nynorskutgåva i dag, og då blir svaret at nynorsk WordPress 3.5 kjem… i dag. Takk for tipset!

  4. Hm. Alle omsetjingsprosjekta hjå WordPress bruker ein bunad som heiter Rosetta, og som kan omsetjast på translate.wordpress.org. Eg må nok vedgå at eg ikkje har lagt skrekkeleg mykje arbeid i denne bunaden, men han er i alle fall 86% ferdig omsett. Det er tydeleg at WordPress plukkar opp nokre omsetjingar (mange tekstar på nn.wordpress.org kjem frå omsetjinga, td. «Last ned», «Andre filformat» osb.), men korfor akkurat datoane kjem på engelsk greier eg ikkje svara godt på. Dagar og datoar ligg nemleg ikkje i den vanlege omsetjingsfila, men blir vel henta frå php-funksjonen for datoar? Trur eg? Styringspanelet for nn.wordpress.org er nemleg òg på engelsk. Eg må undersøkje dette litt før eg kan gje noko godt svar.

Legg att eit svar