Accessibility

Brukarsamfunnet og det opne kjeldekodeprosjektet bak WordPress vil vera så inkluderande og tilgjengelege som råd. Me vil at brukarar skal kunna leggja ut innhald og vedlikehalda ein nettstad eller program med WordPress, uansett eining eller funksjonsnivå.

WordPress prøver å syta for at styringspanelet og inkluderte bunader fullt ut oppfyller WCAG 2.0 AA-standarden.

All ny og oppdatert kode i WordPress må oppfylla retningslinene i kodingsstandarden for WordPress-tilgjenge. Nye funksjonar eller funksjonar som er under utvikling kan mangla samsvar, og kjende problem er lista opp i "accessibility"-uthevinga i Trac.

WordPress-prosjektet kan ikkje garantera at alle bunader oppfyller krava, men bunader som er merka med godt tilgjenge er sjekka for at dei oppfyller dei grunnleggjande krava til tilgjenge.

Tilgjengelaget

Tilgjengelaget har ekspertise på korleis WordPress kan bli lettare tilgjengeleg for alle brukarar.

Tilgjengehandboka inneheld beste praksis for tilgjenge på nett, tilgjenverkty, testinga me gjer for å forbetra WordPress, bunader og innstikk, og korleis du kan bidra til å gjera WordPress meir tilgjengeleg.

Dersom du finn ein feil med tilgjenge og hjelpemiddelbruk i WordPress, kan du lesa korleis du rapporterer tilgjengefeil.

ATAG-fråsegn

Authoring Tool Accessibility Guidelines versjon 2.0, eller ATAG, er retningsliner som styrer korleis me lagar verkty for nettsider som både er tilgjengelege, og som oppmodar til å laga tilgjengeleg innhald.

WordPress-standarden for tilgjengeleg koding krev ny eller oppdatert kode for å samsvara med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)-standarden versjon 2.0 på nivå AA. ATAG-samsvar er eit tilleggsmål som ligg utanfor WCAG-samsvar.

Program som samsvarar med ATAG 2.0, skal ikkje berre vera tilgjengelege for ulike hemjingar, men skal òg gje brukarar høve til og oppmoda til å laga tilgjengeleg innhald, samt hjelpa dei å retta opp feil med tilgjenge, utan tilleggsverkty eller innstikk.

WordPress samsvarar ikkje med ATAG 2.0 no, men lovar å utvikla dei eigenskapane som er tilgjengelege og som hjelper brukarar å laga allment tilgjengeleg innhald. Slik vonar me å oppnå ATAG-samsvar ein gong i framtida.