Funksjonar

Wordpress driv meir enn 32% av veven — og det veks kvar dag. Alt frå enkle nettstader, bloggar, komplekse portalar til konsernsider, til og med program, er bygde på WordPress.

WordPress er enkelt for brukarar og redaktørar, og komplekst nok for utviklarar. Det gjer plattforma fleksibel og samstundes lett å bruka.

Dette er ei liste over dei funksjonane som fyljger med WordPress. Hugs at det finst tusenvis av innstikk som utvidar det du kan gjera med WordPress, slik at funksjonane i prinsippet er uavgrensa. Du kan òg gjera nett kva du vil med WordPress-koden, utvida eller endra han slik du vil, og bruka han til kommersielle prosjekt utan lisenskostnader. Det er det fine med fri programvare, fordi "fri" ikkje berre har med prisen å gjera, men òg med kva du kan gjera med programvara.

Her er nokre av dei funksjonane me trur du vil setja pris på.

 • Enkelt og greitt
  Det er enkelt å koma seg på nett og laga innhald. Ingenting bør stå i vegen for å få nettstaden din opp og gå, og innhaldet ut i verda. WordPress er laga til for å få det til å skje.
 • Fleksibilitet
  Med WordPress kan du laga alle slags nettsider: ein personleg blogg eller nettstad, ein fotoblogg, ei firmanettside, ei profesjonell arbeidsside, ei side for styresmaktene, eit magasin eller ein nettstad med nyhende, eit nettsamfunn, til og med eit nettverk av nettstader. Du kan fiffa opp nettstaden din med nydelege bunader, og utvida han med eigne program-innstikk. Du kan til og med byggja ditt eige program.
 • Enkel publisering
  Viss du nokon gong har skrive eit dokument, vil du allereie vera lett i stand til å laga innhald med WordPress. Du kan laga innlegg og sider, utforma dei på enkelt vis, setja inn mediafiler, og med eit enkelt klikk leggja ut verket ditt på nettet.
 • Publiseringsverkty
  Med WordPress er det enkelt å verna innhaldet ditt. Lag kladdar, planlegg når du vil leggja dei ut, og sjå gjennom utgåver av innlegga dine. Gjer innhaldet offentleg eller privat, og vern innlegg og sider med passord.
 • User Management
  Ikkje alle treng same tilgang tli nettsida di. Styrarar handterer nettstaden, redaktørar jobbar med innhaldet, skribentar og bidragsytarar skriv innhaldet, og abonnentar har ein profil dei kan endra. På denne måten kan du ha mange bidragsytarar til nettstaden din, medan andre kan vera medlemmer av brukarsamfunnet ditt.
 • Media Management
  Det heiter seg at eit bilete seier meir enn tusen ord. Difor er det viktig for oss at du enkelt og lett kan lasta opp bilete og mediafiler til WordPress. Dra eog slepp media i opplastaren for å leggja det til nettstaden din. Skriv alternativ tekst, bilettekst og titlar, og set inn bilete og galleri i innhaldet ditt. Me har til og med nokre biletredigeringsverkty du kan leika deg med.
 • Full Standards Compliance
  Kvar einaste bit kode som WordPress lagar, samsvarar med W3C-standardene. Det tyder at nettstaden din vil verka i dagens nettlesarar, samstundes som han vil fungera i framtida. Nettsida di er og blir eit vakkert skaparverk.
 • Easy Theme System
  Wordpress har to standardbunader som avgjer korleis nettstaden din ser ut. Dersom dei ikkje passar, har me ein katalog med tusenvis av bunader som kan gje deg nydelege nettsider. Og om ingen av desse heller er etter din smak, kan du lasta opp din eigen bunad. Det tek berre nokre sekund å gje nettstaden ei full overhaling.
 • Extend with Plugins
  Wordpress har massevis av funksjonar for ein kvar brukar. Alle tenkjelege andre funksjonar kan du få ved å bruka inntikk frå ein katalog med tusenvis av programtillegg. Få tak i avanserte biletgalleri, tillegg og program for sosiale nettverk, søppelvern, kalendrar, finstilte kontrollar for søkjemotorar, og skjema.
 • Built-in Comments
  Bloggen din er heimen din på nettet, og kommentarar gjev høve for venene og fylgjarane dine til å samhandla med det du skaper. Kommentarverktya i WordPress gjev deg alt du treng for å vera eit forum for ordskifte, samt det du treng for å styra ordskfitet.
 • Tilpassa søkjemotorar
  Wordpress er tilpassa til søkjemotorar slik det kjem. For meir finkorna SEO-kontroll finst det rikeleg med SEO-innstikk som kan hjelpa deg.
 • Fleirspråkleg
  WordPress is available in more than 70 languages. If you or the person you’re building the website for would prefer to use WordPress in a language other than English, that’s easy to do.
 • Enkel installasjon og oppgradering
  WordPress has always been easy to install and upgrade. If you’re happy using an FTP program, you can create a database, upload WordPress using FTP, and run the installer. Not familiar with FTP? Plenty of web hosts offer one-click WordPress installers that let you install WordPress with, well, just one click!
 • Importar
  Using blog or website software that you aren’t happy with? Running your blog on a hosted service that’s about to shut down? WordPress comes with importers for blogger, LiveJournal, Movable Type, TypePad, Tumblr, and WordPress. If you’re ready to make the move, we’ve made it easy for you.
 • Eig dine eigne data
  Hosted services come and go. If you’ve ever used a service that disappeared, you know how traumatic that can be. If you’ve ever seen adverts appear on your website, you’ve probably been pretty annoyed. Using WordPress means no one has access to your content. Own your data, all of it — your website, your content, your data.
 • Fridomar
  WordPress is licensed under the GPL which was created to protect your freedoms. You are free to use WordPress in any way you choose: install it, use it, modify it, distribute it. Software freedom is the foundation that WordPress is built on.
 • Samfunnet
  As the most popular open source CMS on the web, WordPress has a vibrant and supportive community. Ask a question on the support forums and get help from a volunteer, attend a WordCamp or Meetup to learn more about WordPress, read blogs posts and tutorials about WordPress. Community is at the heart of WordPress, making it what it is today.
 • Bidra
  You can be WordPress too! Help to build WordPress, answer questions on the support forums, write documentation, translate WordPress into your language, speak at a WordCamp, write about WordPress on your blog. Whatever your skill, we’d love to have you!

Utviklarfunksjonar

For developers, we’ve got lots of goodies packed under the hood that you can use to extend WordPress in whatever direction takes your fancy.

 • Innstikksystem
  The WordPress APIs make it possible for you to create plugins to extend WordPress. WordPress’s extensibility lies in the thousands of hooks at your disposal. Once you’ve created your plugin, we’ve even got a plugin repository for you to host it on.
 • Bunadsystem
  Lag WordPress-bunader for klientar, andre brukarar, eller for deg sjølv. WordPress-APIane gjev utvidingshøve nok til å laga bunader som er så enkle eller innfløkte som du ynskjer. Viss du vil gje bunaden din bort gratis, kan du leggja han ut for brukarane i bunadkatalogen.
 • Rammeverk for program
  Viss du vil laga eit program, kan WordPress gjera det òg. Under panseret har WordPress mange av dei eigenskapane programmet ditt vil trenga, slik som omsetjingar, brukarhandtering, HTTP-førespurnader, databasar, URL-ruting og mykje, mykje meir.
 • Eigne innhaldstypar
  Wordress kjem med fleire ulike innhaldstypar, men for å få meir fleksibilitet kan du leggja til nokre kodeliner for å laga din eigen innleggstype, taksonomiar og metadata. Du kan endra WordPress i kva retning du vil.
 • Dei nyaste biblioteka
  Wordpress kjem med dei nyaste skriptbiblioteka du kan bruka. Det inkluderer jQuery, Plupload, Underscore.js og Backbone.js. Me er alltid på utkikk etter nye verkty som utviklarar kan bruka for å gjera opplevinga betre for brukarane våre.