Personvern

Nettstader på WordPress.org (med samnamnet “WordPress.org” i dette dokumentet) tyder nettstader som ligg på WordPress.org, WordPress.net, WordCamp.org, BuddyPress.org, bbPress.org, og andre tilknytte domene og underdomene av dei. Desse retningslinene for personvern skildrar korleis WordPress.org brukar og vernar opplysingane du gjev oss. Me arbeider for å sikra at personopplysingane dine er verna. Viss du gjev oss personopplysingar gjennom WordPress.org, kan du vera trygg på at dei berre blir brukte i samsvar med desse retningslinene.

Website Visitors

Like most website operators, WordPress.org collects non-personally-identifying information of the sort that web browsers and servers typically make available, such as the browser type, language preference, referring site, and the date and time of each visitor request. WordPress.org’s purpose in collecting non-personally identifying information is to better understand how WordPress.org’s visitors use its website. From time to time, WordPress.org may release non-personally-identifying information in the aggregate, e.g., by publishing a report on trends in the usage of its website.

WordPress.org also collects potentially personally-identifying information like Internet Protocol (IP) addresses. WordPress.org does not use IP addresses to identify its visitors, however, and does not disclose such information, other than under the same circumstances that it uses and discloses personally-identifying information, as described below.

Gathering of Personally-Identifying Information

Nokre gjester på WordPress.org vel å samhandla med WordPress.org på måtar som krev at nettstaden samlar inn personopplysingar. Mengd og type informasjon som WordPress.org samlar inn, avheng av kva type samhandling det er prat om. Som eit døme bed me gjester på forumet vårt om å skriva inn brukarnamn og epostadresse.

I alle tilfelle samlar WordPress.org berre inn informasjon som trengst for å få samhandlinga mellom brukaren og wordpress.org til å fungera. WordPress.org deler ikkje andre personopplysingar enn dei som er skildra under. Gjester kan alltid nekta å gje frå seg personopplysingar. Haken er at det kan hindra dei i å gjera visse handlingar på nettstaden, slik som å kjøpa billettar til Wordcamp.

Alle opplysingar som blir samla inn på WordPress.org blir handtert i samsvar med GDPR-lovgjeving.

Vern av opplysingar som kan identifisera enkeltpersonar

WordPress.org gjev berre opplysingar som kan identifisera enkeltpersonar til dei prosjektadministratorane, tilsette, kontraktørane og tilknytte organisasjonane som 1) treng opplysingane til å handtera dei på vegner av WordPress.org, eller til å yta tenester gjennom WordPress.org, og 2) har godteke at dei ikkje skal spreia opplysingane vidare. Nokre tilsette, kontraktørar og tilknytte organisasjonar kan halda til utanfor heimlandet ditt. Ved å bruka WordPress.org, godkjenner du at opplysingane kan sendast til dei.

WordPress.org kjem ikkje til å leiga ut eller selja opplysingar som kan identifisera enkeltpersonar. Utanom prosjektadministratorar, tilsette, kontraktørar og tilknytte organisasjonar skildra over, gjev WordPress.org berre ut personopplysingar når lova krev det, viss du gjev løyve til å dela opplysingane dine, eller når WordPress.org har god grunn til å tru at det å gje ut personopplysingar trengst for å verna eigedom eller rett for WordPress.org, tredjepartar, eller menneska i det heile.

Viss du er registrert som brukar på WordPress.org og har gjeve oss epostadressa di, kan WordPress.org av og til senda deg epostar for å fortelja om nye funksjonar, be deg om tilbakemeldingar, eller berre halda deg oppdatert på kva som skjer med WordPress.org og produkta våre. Me bruker mest bloggen vår for å fortelja slikt, så me sender ut minimalt med epostar.

Viss du sender oss ein førespurnad (til dømes via epost eller ein annan mekanisme for å gje tilbakemeldingar), held me på retten til å publisera førespurnaden, slik at me kan klårgjera eller svara på han, eller for å kunna gje andre brukarar hjelp. WordPress.org gjer alt som er rimeleg å venta for å hindra uvedkomande å få tilgjenge til, bruka, endra eller øydeleggja opplysingar som kan identifisera enkeltpersonar.

Bruk av personopplysingar

Me bruker den informasjonen du gjev oss når du lagar ein brukarkonto, er med på hendingane våre, får nyhendebrev, bruker andre tenester eller er med på det opne WordPress-prosjektet på kva måte som helst.

Me kjem ikkje til å selja eller leiga ut personopplysingar om deg til tredjepartar med mindre me har løyvet ditt til det, eller har lovkrav om å gjera det.

Me vil gjerne senda deg reklame frå tid til annan. Viss du har samtykt til reklame, kan du trekkja samtykket seinare.

Du har til ei kvar tid rett til å hindra oss i å kontakta deg for reklameføremål. Viss du ikkje vil bli kontakta for reklameføremål, kan du klikka på lenka for å seia opp abonnement nedst på alle epostar.

Lovlege grunnar for å handsama personopplysingar

Me avheng av ein eller fleire av desse handteringsmekanismane:

 • våre rettvise interesser i å levera informasjon og tenester til deg
 • uttrykt samtykke du har gjeve;
 • lovkrav.

Tilgang til opplysingar

Du har rett til å spørja om ein kopi av dei opplysingane me har om deg. Viss du vil ha iein kopi av noko eller all informasjon me har, bed me deg fylgja instruksane på slutten av desse retningslinene.

Wordcamp-deltakarar kan sjå og endra alle opplysingar dei har gjeve Wordcamp med tilgangsteikn-adressa dei får på epost når dei har kjøpt billett.

Du kan redigera WordPress.org-brukarkontoar ved å fylgja desse stega:

 1. Gå til https://login.wordpress.org og skriv inn brukarnamn og passord.
 2. Du blir send til https://profiles.wordpress.org/brukaren_din.
 3. Klikk på “Endre”-lenka ved sidan av brukarnamnet ditt.

Når me held på personopplysingar

Me held på opplysingar om deg berre så lenge me treng dei, for at det opne WordPress-prosjektet skal lukkast og for dei programma som støttar WordPress.org. Me lagrar kontaktinformasjonen din (slik som epostlister) til ein brukar seier opp abonnementet eller bed om datasletting. Viss du vel å seia opp ei epostliste, kan det henda at me lagrar avgrensa informasjon om deg, slik at me kan gjera som du ba oss.

WordPress.org vil ikkje sletta personopplysingar frå loggar når dei trengst for å køyra, utvikla eller arkivera det opne WordPress-prosjektet.

WordPress.org held på deltakarlister frå WordCamp i tre år for å hjelpa veksten i WP-samfunnet. Deretter slettar me alle sekundæropplysingar me samla inn under registreringa. Namn og epost på alle deltarar blir lagra for framtida, slik at me kan svara på rapportar om forretningsetikk.

På Wordcamp.org-nettstader vil dei finansielle opplysingane som trengst for refusjonsførespurnader bli sletta frå Wordcamp.org sju dagar etter at betalinga er merka som utført. Grunnen til at me held att opplysingane ei veke, er å syta for at dei som lagar tilstellingar slepp å skriva innatt opplysingar viss ei betaling har vorte merka som utført ved ein feil. Rekningar og kvitteringar frå Wordcamp-tilstellingar blir haldne i sju år etter revisjon av sist rekneskap. Det skjer etter råd frå dei finansielle rådgjevarane våre (revisorar og rekneskapsførarar).

Når det blir spurt om eller kravt sletting, vil me anonymisera innhaldet i data eller fjerna informasjon frå offentlege nettstader dersom det å sletta data ville øydeleggja viktige system eller skada loggar som trengst for å køyra, utvikla eller arkivera det opne WordPress-prosjektet.

Rettar som gjeld opplysingane dine

Du kan ha visse rettar under personvernlovgjevinga som gjeld dei opplysingane me har om deg. Du kan mellom anna ha rett til:

 • be om ein kopi av dei personopplysingane me har om deg,
 • be om at me oppdaterer dei personopplysingane me har om deg, eller rettar dei opplysingane du meiner er feil eller ufullstendige,
 • bed om at me slettar personopplysingane me har om deg frå systema våre, eller avgrensar korleis me kan brukar desse opplysingane. For info om å sletta frå arkiv, sjå avsnittet for “Tilbakehald av personopplysingar”;
 • protestera mot at me handsamar personlopplysingar om deg, og/eller
 • trekkja tilbake samtykket ditt til at me kan handsama opplysingar om deg (så langt som denne handsaminga er bygd på samtykke, og samtykke er den einaste grunnen til handsaming).

Fylg framgangsmåten på slutten av denne sida dersom du vil gjera bruk av rettane dine, eller vil veta korleis desse rettane gjeld deg.

Tredjepartslenker

Nettstaden vår kan innehalda lenker til andre nettstader som me ikkje har kontroll på. Når du fylgjer ei lenke og gjev opplysingar til ei tredjepartsnettside, bed me deg hugsa at me ikkje er ansvarlege for innhald du gjev til den parten. Personvernet vårt gjeld berre nettsidene som står i starten av dette dokumentet. Når du går til andre nettsider, bør du lesa deira eigne personvernretningsliner, sjølv om du kom dit ved å klikka ei lenke her på wordpress.org.

Aggregated Statistics

WordPress.org may collect statistics about the behavior of visitors to its websites. For instance, WordPress.org may reveal how many times a particular version of WordPress was downloaded or report on which plugins are the most popular, based on data gathered by api.wordpress.org, a web service used by WordPress installations to check for new versions of WordPress and plugins. However, WordPress.org does not disclose personally-identifying information other than as described in this policy.

Infokapslar

I tillegg blir det automatisk samla inn informasjon om korleis du bruker nettstaden vår. Det skjer med infokapslar. Dei er tekstfiler som ligg på datamaskina di for å samla inn logginformasjon om internett og om korleis gjester ter seg på nettsida vår. Desse opplysingane blir brukte til å spora korleis gjester bruker nettstaden, og til å laga statistikk over aktivitet på nettstaden.

Les retningslinene for infokapslar for å få fleire opplysingar om kva infokapslar me samlar inn på wordpress.org.

Endringar i personvernet

Sjølv om dei fleste endringane truleg vil vera små, kan WordPress.org frå tid til anna endra retningslinene for personvern utan varsel. WordPress.org tilrår at brukarane ser over denne sida jamnleg etter endringar i personvernet. Om du held fram å bruka nettstaden etter endringar i retningslinene, går me ut frå at du godtek dei endringane.

Kontakt

Kontakt oss om du har spørsmål om personvernet eller informasjon me har om deg. Det gjer du ved å senda ein epost til dpo@wordcamp.org.

Creative Commons License