Filosofi

Fiks og ferdig

God programvare bør fungera med så lite oppsett som mogleg. WordPress er laga til for at du skal koma opp og gå på mindre enn fem minutt. Du skal ikkje måtta krangla for å bruka standardfunksjonane i WordPress.

Me jobbar hardt for å syta for at alle utgjevingane våre held seg til denne tankegangen. Me spør etter så få tekniske detaljar me kan under installasjonen, og gjev utfyllande forklaringar til alt me faktisk spør etter.

Laga for vanlege folk

Mange WordPress-brukarar er ikkje tekniske av seg. Dei veit ikkje kva AJAX er, og bryr seg ikkje om kva PHP-versjon dei bruker. Den vanlege WordPress-brukaren vil berre kunna skriva utan vanskar eller avbrot. Det er slike brukarar me lagar Wordpres for, fordi dei kjem til å bruka mest tid på programvara vår slik ho var meint å vera.

Avgjerder, ikkje innstillingar

Når me bestemmer noko, er det desse brukarane me tek mest omsyn til. Eit godt døme på slike avgjerder er innstillingar for program. Kvar gong du gjev ein brukar val, bed du dei om å ta ei avgjerd. Når ein brukar ikkje bryr seg eller forstår valet, vil det føra til frustrasjon. Som utviklarar tenkjer me ofte at det val og innstillingar er ein bra ting, fordi det er alltid bra med val, ikkje sant? Mange av desse vala er tekniske av seg, og det er val som ein vanleg brukar ikkje har intersse av. Som utviklarar pliktar me å gjera lure val for utforminga, slik at brukarane våre unngår alle dei tekniske vala.

Rein, lett og rask

Kjernen av WordPress vil alltid innehalda eit godt utval basisfunksjonar. Han er utforma for å vera rask og lett, og vil alltid vera det. Me får dagstøtt spørsmål om “når vil funksjon X koma” eller “kvifor er ikkje innstikk Y med i kjernen”. Tommelfingerregelen vår er at kjernen bør innehalda funksjonar som 80% av brukarane faktisk vil bruka og setja pris på. Viss neste utgåva av WordPress har ein funksjon som dei fleste brukarar vil skru av med ein gong, eller meiner dei aldri kjem til å bruka, så har me gjort ein feil. Viss me held oss til 80%-prinsippet, burde ikkje slikt skje.

We are able to do this because we have a very capable theme and plugin system and a fantastic developer community. Different people have different needs, and having the sheer number of quality WordPress plugins and themes allows users to customize their installations to their taste. That should allow all users to find the remaining 20% and make all WordPress features those they appreciate and use.

Enklare og enklare

Me blir aldri ferdige med å forenkla. Me vil gjera WordPress enklare å bruka for kvar utgjeving. Me har ein god historikk når det gjeld å gjera WordPress enklare. Viss du ikkje trur oss, kan du ta ein titt på eldre versjonar av WordPress!

I tidlegare utgjevingar har me gjort store endringar for å gjera programmet lettare å bruka og forstå. Eit godt døme er oppdateringane for kjerneprogram. Tidlegare var oppdateringar tidkrevjande og vanskelege for mange av brukarane våre. Me arbeidde med oppdateringane, og forenkla dei til eitt enkelt klikk. No kan alle med ein WordPress-installasjon oppdatera både kjernen, programtillegga og bunadene med eitt klikk.

Me likar å utfordra oss sjølve og forenkla oppgåver på ein måte som er positiv for korleis brukarane opplever WordPress. Kvar nye WordPress-utgåve bør vera enklare og finare å bruka enn førre utgåva.

Tidsfristane er ikkje tilfeldige

Fristar er ikkje tilfeldige, dei er eit løfte me gjev oss sjølve og brukarane våre for å styra dei uendelege alternativa som kunne vore del av kvar utgjeving. Målet vårt er tre hovudutgåver i året, fordi me har funne ut gjennom prøving og feiling at det er ein god balanse mellom å få med tøffe funksjonar i kvar utgjeving og å ikkje øydeleggja meir enn me legg til.

Gode tidsfristar fungerer nesten alltid slik at dei får deg til å skjera bort noko frå ei utgjeving. Det er ikkje gale, det er det me har tidsfristar til.

Å halda att utgjevingar i vente på ein eller annan funksjon er ei felle. Me har gjort det før, og det var ikkje moro for nokon.

Di oftare og jamnare utvidingane kjem, di mindre viktig er det at ein viss funksjon kjem med i ei viss utgjeving. Viss funksjonen ikkje kjem no, er det ikkje mange månadene til neste høve. Når utgjevingane kjem ujamnt og med lange mellomrom, blir det meir press å å få med mest mogleg i kvar utgjeving fordi det er så lenge til neste utgjeving. Venting avlar venting.

Det taleføre mindretalet

Det finst ein god tommelfingerregel innan internettkultur. Denne regelen heiter 1%-regelen. Han seier at “talet på folk som lagar innhald på internett utgjer om lag 1% av dei som ser det innhaldet”

På same tid som me synest det er viktig å lytta til dei som gjev oss tilbakemelding, prøver me å hugsa på at dei berre utgjer ein liten del av brukarane våre. Når me avgjer korleis me skal utvikla WordPress i framtida, prøver me å få svar frå dei som ikkje er så synlege på nett. Det gjer me ved å laga Wordcamps rundt i verda. Det gjev oss betre balanse, og set oss betre i stand til å ta avgjerder som er betre for alle.

Grunnlova vår

WordPress er under General Public-lisensen (GPLv2 eller nyare), som gjev fire grunnleggjande fridomar. Du kan sjå på dette som “grunnlova” til WordPress:

  • Retten til å køyra programmet til eit kvart føremål.
  • Retten til å studera korleis programmet verkar, og endra det til å gjera det du ynskjer.
  • Retten til å spreia vidare.
  • Retten til å spreia kopiar av den endra programvara di til andre.

Part of those licensing requirements include licensing derivative works or things that link core WordPress functions (like themes, plugins, etc.) under the GPL as well, thereby passing on the freedom of use for these works as well.

Obviously there are those who will try to get around these ideals and restrict the freedom of their users by trying to find loopholes or somehow circumvent the intention of the WordPress licensing, which is to ensure freedom of use. We believe that the community as a whole will reward those who focus on supporting these licensing freedoms instead of trying to avoid them.

The most responsible use of WordPress community resources would therefore be put to best use by emphasizing high quality contributions that embrace the freedoms provided by the GPL.