Filosofi

Fiks og ferdig

God programvare bør fungera med så lite oppsett som mogleg. WordPress er laga til for at du skal koma opp og gå på mindre enn fem minutt. Du skal ikkje måtta krangla for å bruka standardfunksjonane i WordPress.

Me jobbar hardt for å syta for at alle utgjevingane våre held seg til denne tankegangen. Me spør etter så få tekniske detaljar me kan under installasjonen, og gjev utfyllande forklaringar til alt me faktisk spør etter.

Laga for vanlege folk

Mange WordPress-brukarar er ikkje tekniske av seg. Dei veit ikkje kva AJAX er, og bryr seg ikkje om kva PHP-versjon dei bruker. Den vanlege WordPress-brukaren vil berre kunna skriva utan vanskar eller avbrot. Det er slike brukarar me lagar Wordpres for, fordi dei kjem til å bruka mest tid på programvara vår slik ho var meint å vera.

Avgjerder, ikkje innstillingar

Når me bestemmer noko, er det desse brukarane me tek mest omsyn til. Eit godt døme på slike avgjerder er innstillingar for program. Kvar gong du gjev ein brukar val, bed du dei om å ta ei avgjerd. Når ein brukar ikkje bryr seg eller forstår valet, vil det føra til frustrasjon. Som utviklarar tenkjer me ofte at det val og innstillingar er ein bra ting, fordi det er alltid bra med val, ikkje sant? Mange av desse vala er tekniske av seg, og det er val som ein vanleg brukar ikkje har intersse av. Som utviklarar pliktar me å gjera lure val for utforminga, slik at brukarane våre unngår alle dei tekniske vala.

Rein, lett og rask

Kjernen av WordPress vil alltid innehalda eit godt utval basisfunksjonar. Han er utforma for å vera rask og lett, og vil alltid vera det. Me får dagstøtt spørsmål om “når vil funksjon X koma” eller “kvifor er ikkje innstikk Y med i kjernen”. Tommelfingerregelen vår er at kjernen bør innehalda funksjonar som 80% av brukarane faktisk vil bruka og setja pris på. Viss neste utgåva av WordPress har ein funksjon som dei fleste brukarar vil skru av med ein gong, eller meiner dei aldri kjem til å bruka, så har me gjort ein feil. Viss me held oss til 80%-prinsippet, burde ikkje slikt skje.

We are able to do this because we have a very capable theme and plugin system and a fantastic developer community. Different people have different needs, and having the sheer number of quality WordPress plugins and themes allows users to customize their installations to their taste. That should allow all users to find the remaining 20% and make all WordPress features those they appreciate and use.

Striving for Simplicity

We’re never done with simplicity. We want to make WordPress easier to use with every single release. We’ve got a good track record of this, if you don’t believe us then just take a look back at some older versions of WordPress!

In past releases we’ve taken major steps to improve ease of use and ultimately make things simpler to understand. One great example of this is core software updates. Updating used to be a painful manual task that was too tricky for a lot of our users. We decided to focus on this and simplified it down to a single click. Now anyone with a WordPress installation can perform one click upgrades on both the core of WordPress and plugins and themes.

Me likar å utfordra oss sjølve og forenkla oppgåver på ein måte som er positiv for korleis brukarane opplever WordPress. Kvar nye WordPress-utgåve bør vera enklare og finare å bruka enn førre utgåva.

Tidsfristane er ikkje tilfeldige

Deadlines are not arbitrary, they’re a promise we make to ourselves and our users that helps us rein in the endless possibilities of things that could be a part of every release. We aspire to release three major versions a year because through trial and error we’ve found that to be a good balance between getting cool stuff in each release and not so much that we end up breaking more than we add.

Gode tidsfristar fungerer nesten alltid slik at dei får deg til å skjera bort noko frå ei utgjeving. Det er ikkje gale, det er det me har tidsfristar til.

Å halda att utgjevingar i vente på ein eller annan funksjon er ei felle. Me har gjort det før, og det var ikkje moro for nokon.

The more frequent and regular releases are, the less important it is for any particular feature to be in this release. If it doesn’t make it for this one, it’ll just be a few months before the next one. When releases become unpredictable or few and far between, there’s more pressure to try and squeeze in that one more thing because it’s going to be so long before the next one. Delay begets delay.

Det taleføre mindretalet

Det finst ein god tommelfingerregel innan internettkultur. Denne regelen heiter 1%-regelen. Han seier at “talet på folk som lagar innhald på internett utgjer om lag 1% av dei som ser det innhaldet”

På same tid som me synest det er viktig å lytta til dei som gjev oss tilbakemelding, prøver me å hugsa på at dei berre utgjer ein liten del av brukarane våre. Når me avgjer korleis me skal utvikla WordPress i framtida, prøver me å få svar frå dei som ikkje er så synlege på nett. Det gjer me ved å laga Wordcamps rundt i verda. Det gjev oss betre balanse, og set oss betre i stand til å ta avgjerder som er betre for alle.

Grunnlova vår

WordPress er under General Public-lisensen (GPLv2 eller nyare), som gjev fire grunnleggjande fridomar. Du kan sjå på dette som “grunnlova” til WordPress:

  • Retten til å køyra programmet til eit kvart føremål.
  • Retten til å studera korleis programmet verkar, og endra det til å gjera det du ynskjer.
  • Retten til å spreia vidare.
  • Retten til å spreia kopiar av den endra programvara di til andre.

Part of those licensing requirements include licensing derivative works or things that link core WordPress functions (like themes, plugins, etc.) under the GPL as well, thereby passing on the freedom of use for these works as well.

Obviously there are those who will try to get around these ideals and restrict the freedom of their users by trying to find loopholes or somehow circumvent the intention of the WordPress licensing, which is to ensure freedom of use. We believe that the community as a whole will reward those who focus on supporting these licensing freedoms instead of trying to avoid them.

The most responsible use of WordPress community resources would therefore be put to best use by emphasizing high quality contributions that embrace the freedoms provided by the GPL.